Aktualności

Follow the Money

W najnowszym wydaniu Kwartalnika Szkoły Policji w Pile ukazała się publikacja Piotra Niemczyka pt. „Follow the Money”. Artykuł przedstawia najistotniejsze tematy, jakie zostały podjęte podczas konferencji w Szkole Policji w Pile, której tematem była „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”. Artykuł podejmuje problem skali kradzieży sygnału telewizyjnego, sposobów walki z tym procederem, działań związanych z akcją „Follow the Money”.

 

„Rosnąca lawinowo skala kradzieży własności intelektualnej za pośrednictwem Internetu i sieci kablowych, a także wpływ tego procederu na spowolnienie wymiany informacji w obszarze nauki i kultury (poprzez celowe ograniczenie przez autorów dostępu do efektów pracy w ogólnie dostępnym środowisku cyfrowym z obawy przed kradzieżą) i nieuczciwą konkurencję w obszarze mediów zasługuje na to, aby problem ten był jednym z ważniejszych w rządowej strategii zwalczania przestępczości gospodarczej. A jednym z najpilniejszych zadań dla międzyresortowych zespołów zajmujących się tą kwestią jest usprawnienie koordynacji i wymiany in-formacji pomiędzy służbami umieszczonymi w strukturach różnych ministerstw, ale odpowiedzialnych za ten sam obszar nielegalnej działalności”, pisze Piotr Niemczyk.