Aktualności

Podsumowanie minionego roku i absolutorium dla zarządu

W dniu 11 maja 2023 r. odbyło się coroczne sprawozdawcze Walne zebranie członków Sygnału, podczas którego podsumowano działalność stowarzyszenia w minionym roku. Zniesienie ograniczeń pandemicznych pozwoliło stowarzyszeniu na powrót do większości aktywności. Odbyły się one w ramach obchodów 20-lecia Sygnału, które przeniesiono z 2021 roku. Podsumowanie działań Sygnału w 2022 r. przedstawiła Prezes Zarządu Teresa Wierzbowska.

Z okazji 20-lecia istnienia, w partnerstwie z Komendą Główną Policji, w czerwcu zainaugurowany został cykl edukacyjny dla funkcjonariuszy Policji ze wszystkich garnizonów na temat ochrony własności intelektualnej i walki z kradzieżą TV w internecie. Szkolenia w formie wykładowej i warsztatowej prowadzone są przez członków Sygnału oraz wykładowców-praktyków policyjnych z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2022 r. odbyły się trzy szkolenia dla policjantów z pięciu województw.

W czerwcu 2022 r., po dwóch latach przerwy, wręczone zostały Złote Blachy – honorowe wyróżnienia dla policjantów za spektakularne sukcesy w walce
z kradzieżą własności intelektualnej. Wyróżniliśmy łącznie osiem policyjnych komórek.

Równie ważną grupą docelową szkoleń co policjanci są inni pracownicy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dlatego w grudniu 2022 r. podpisano porozumienie o współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie wspólnej edukacji na temat walki z kradzieżą treści wideo online. Współpraca obejmować będzie organizowanie i realizację szkoleń, konferencji i seminariów dla prokuratorów i sędziów, a także wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Rok 2022 należy uznać za udany pod względem walki z sharingiem. W czerwcu 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapadł prawomocny wyrok z rekordową kwotą naprawienia szkody dla dwóch nadawców zrzeszonych w Sygnale za nielegalne udostępnianie sygnału płatnych platform telewizyjnych. Sprawca procederu musi zapłacić spółkom łącznie 2,5 mln zł.

Sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2022 przedstawił skarbnik Jakub Kupniewski. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe, a także udzieliło absolutorium Zarządowi za miniony rok.

DO POBRANIA – PODSUMOWANIE ROKU 2022