Dokumenty i publikacje

Opinie i stanowiska

Stowarzyszenie przygotowuje opinie i stanowiska w kluczowych sprawach odnoszących się do poszanowania własności intelektualnej w branży audiowizualnej, zgłasza uwagi do proponowanych regulacji.

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie założeń projektu ustawy o zmiennie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE
19 stycznia 2024 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej "Combating online piracy of live content"
9 lutego 2023 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w ramach konsultacji projektu Dokumentu programowego – Ramy wsparcia sektorów kultury i kreatywnych w Polsce
18 listopada 2022 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 czerwca 2022 r.
19 lipca 2022 r.
Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
22 lutego 2022 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał dotyczące projektu ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (UD335)
6 stycznia 2022 r.
Uwagi Stowarzyszenia Sygnał do projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act) w wersji z dnia 16 września 2021 r.
28 września 2021 r.
Uwagi Stowarzyszenia Sygnał do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej z dnia 16 czerwca 2021 r.
13 lipca 2021 r.
Uwagi Stowarzyszenia Sygnał do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego z związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjami publicznymi projektu z dnia 03.05.2021 r. oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych
2 czerwca 2021 r.
Konsultacje projektu ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii stanowiącej implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808
17 października 2020 r.
Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej na temat art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym / Targeted consultation addressed to the participants to the stakeholder dialogue on Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market
10 września 2020 r.
Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dokumentu typu Roadmap dot. ochrony praw własności intelektualnej / Roadmap: Intellectual property action plan (for The European Commission)
13 sierpnia 2020 r.
Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
22 maja 2020 r.
Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
19 kwietnia 2018 r.
Stanowisko w związku z publikacją przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. „w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie”
16 kwietnia 2018 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2017 roku „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” COM (2017) 555 final
27 listopada 2017 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"
14 lipca 2017 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w związku z prowadzonymi konsultacjami Rady do spraw Cyfryzacji dotyczącymi kwestii sieciowych "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"
9 czerwca 2017 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
17 maja 2017 r.
Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu traktatu o ochronie organizacji nadawczych przygotowywanego przez Światową Organizację Praw Własności Intelektualnej (WIPO)
21 kwietnia 2017 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie projektu Ustawy z dnia 28 grudnia 2016 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
20 stycznia 2017 r.
Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych
1 lipca 2016 r.
Stanowisko przedstawione w ramach konsultacji dyrektywy 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
8 marca 2016 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie Rozporządzenia KE, które ma na celu umożliwienie obywatelom UE transgranicznego dostępu do wykupionych internetowych treści (COM (2015) 627)
15 stycznia 2016 r.
Stanowisko dotyczące Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, ogłoszonej przez Komisję Europejską w Komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów [SWD(2015)100].
29 maja 2015 r.
Stanowisko wobec Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowanego Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna – strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (SWD (2014) 204).
19 sierpnia 2014 r.
Stanowisko wobec tez i propozycji zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej „Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością (COM (2014) 272).
18 lipca 2014 r.
Stanowisko przedstawione w procesie Konsultacji Prawa Autorskiego UE (Public Consultation on the Review of the EU Copyrights rules).
21 lutego 2014 r.
Stanowisko w sprawie zjawiska kradzieży własności intelektualnej na rynku telewizyjnym i filmowym.
9 grudnia 2013 r.
Stanowisko w sprawie wdrożenia dyrektyw o dziełach osieroconych.
4 lipca 2013 r.
Stanowisko wobec dokumentu ZIELONA KSIĘGA. Przygotowanie do nadejścia zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost gospodarczy, twórczość i wartość wydanego przez Komisję Europejską 24.04.2013 r. w Brukseli.
21 czerwca 2013 r.
Stanowisko wobec raportu „Tajni Kulturalni”.
16 kwietnia 2013 r.
Oświadczenie w sprawie portalu Chomikuj.pl.
20 marca 2013 r.
Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
5 marca 2013 r.
Stanowisko w sprawie ochrony praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku.
13 lutego 2013 r.
Stanowisko w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym.
4 lutego 2013 r.