Dokumenty i publikacje

Opinie i stanowiska

Stowarzyszenie przygotowuje opinie i stanowiska w kluczowych sprawach odnoszących się do poszanowania własności intelektualnej w branży audiowizualnej, zgłasza uwagi do proponowanych regulacji.

Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
22 maja 2020
Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
19 kwietnia 2018
Stanowisko w związku z publikacją przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. „w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie”
16 kwietnia 2018
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2017 roku „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” COM (2017) 555 final
27 listopada 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"
14 lipca 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w związku z prowadzonymi konsultacjami Rady do spraw Cyfryzacji dotyczącymi kwestii sieciowych "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"
9 czerwca 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
17 maja 2017
Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu traktatu o ochronie organizacji nadawczych przygotowywanego przez Światową Organizację Praw Własności Intelektualnej (WIPO)
21 kwietnia 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie projektu Ustawy z dnia 28 grudnia 2016 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
20 stycznia 2017
Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych
1 lipca 2016
Stanowisko przedstawione w ramach konsultacji dyrektywy 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
8 marca 2016
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie Rozporządzenia KE, które ma na celu umożliwienie obywatelom UE transgranicznego dostępu do wykupionych internetowych treści (COM (2015) 627)
15 stycznia 2016
Stanowisko dotyczące Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, ogłoszonej przez Komisję Europejską w Komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów [SWD(2015)100].
29 maja 2015
Stanowisko wobec Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowanego Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna – strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (SWD (2014) 204).
19 sierpnia 2014
Stanowisko wobec tez i propozycji zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej „Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością (COM (2014) 272).
18 lipca 2014
Stanowisko przedstawione w procesie Konsultacji Prawa Autorskiego UE (Public Consultation on the Review of the EU Copyrights rules).
21 lutego 2014
Stanowisko w sprawie zjawiska kradzieży własności intelektualnej na rynku telewizyjnym i filmowym.
9 grudnia 2013
Stanowisko w sprawie wdrożenia dyrektyw o dziełach osieroconych.
4 lipca 2013
Stanowisko wobec dokumentu ZIELONA KSIĘGA. Przygotowanie do nadejścia zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost gospodarczy, twórczość i wartość wydanego przez Komisję Europejską 24.04.2013 r. w Brukseli.
21 czerwca 2013
Stanowisko wobec raportu „Tajni Kulturalni”.
16 kwietnia 2013
Oświadczenie w sprawie portalu Chomikuj.pl.
20 marca 2013
Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
5 marca 2013
Stanowisko w sprawie ochrony praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku.
13 lutego 2013
Stanowisko w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym.
4 lutego 2013