Aktualności

Regulacje dotyczące ochrony praw autorskich

Jako polscy przedsiębiorcy skupieni w Stowarzyszeniu Sygnał wyrażamy poparcie dla projektu Dyrektywy COM(2016) 593 oraz proponowanego obecnie brzmienia przepisu art. 13. Uważamy, że wprowadzenie przepisów w takim kształcie przyczyni się do wzmocnienia ochrony praw autorskich i zmniejszenia rosnącej skali piractwa w Internecie w naszym kraju.

Skala naruszeń praw autorskich w Polsce rośnie z roku na rok, na co wskazują dane z raportów zarówno Deloitte jak i PwC. Dla realnego ograniczenia tego procederu konieczne jest wprowadzenie umożliwiającego skuteczną ochronę prawa i mechanizmów zapewniających efektywną identyfikację treści naruszających prawa własności intelektualnej (przy jednoczesnym poszanowaniu praw i swobód użytkowników platform uwzględnionych w projektowanych zapisach Dyrektywy). Przyczyni się to do minimalizacji strat twórców, właścicieli praw licencyjnych oraz skarbu państw członkowskich, a także wzmocni pozycję konkurencyjną firm, które prowadzą działalność biznesową w Internecie z poszanowaniem prawa. Wejście w życie i powszechne stosowanie nowych zasad udostępniania w Internecie treści chronionych prawem autorskim wpłynie też na wzrost świadomości obywateli co do konieczności poszanowania praw twórców i praw licencjodawców.

W toku prac nad projektem dyrektywy prowadzonych w Parlamencie Europejskim oraz Radzie rozwiane zostały wątpliwości dotyczące zgodności projektu z dyrektywą e-commerce oraz z Kartą Praw Podstawowych. Proponowane przepisy nie naruszają zawartej w dyrektywie e-commerce zasady braku ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru lecz przewidują monitorowanie przy aktywnej współpracy podmiotów praw autorskich. Tym samym proporcjonalnie rozkładają ciężar odpowiedzialności na podmioty praw autorskich oraz na dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, którzy udostępniają chronione prawem autorskim treści dostarczane przez użytkowników i nie działają w sposób czysto techniczny, automatyczny i bierny. Przepisy pozostają też w zgodzie z Kartą Praw Podstawowych i sprawiedliwie równoważą różne podstawowe prawa i wolności, w tym prawo do wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawo do wolności wypowiedzi i informacji, z prawem własności intelektualnej.

Skuteczna ochrona twórczości i budowanie nowoczesnego ekosystemu dystrybucji treści w Internecie wymaga uporządkowania zasad współpracy i mechanizmów ich egzekwowania. Z tego względu kierunek prac obrany przez Komisję Europejską wyrażany m.in. w omawianej Dyrektywie uważamy za konieczny i w pełni go popieramy.

Szeroka koalicja środowiska kreatywnego, w tym twórców oraz przedsiębiorców związanych z legalnym obrotem treści w Internecie reprezentowanych m.in. przez KIGEiT, Kreatywną Polskę, ACTP czy Stowarzyszenie Sygnał wskazuje na szerokie poparcie kierunku działań podjętych przez KE.

Zarząd Stowarzyszenia Sygnał