Aktualności

Walne Zebranie Członków

W dniu 15 kwietnia 2021 r., z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał.

Prezes Teresa Wierzbowska, w imieniu Zarządu, przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2020 rok. Pandemia ograniczyła niektóre z aktywności. Od marca zaprzestano szkoleń dla organów ścigania. Ograniczono udział członków Sygnału w realizacjach policyjnych. Nie była też możliwa organizacja kolejnych edycji konferencji w Pile i Ossie.

W takiej sytuacji Sygnał podjął się zadania utworzenia  kursu internetowego na platformie szkoleniowej, z którego będą mogli korzystać policjanci. Pomysł uzyskał akceptację Komendy Głównej Policji. Prace nad kursem zakończono na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. W sprawozdaniu Prezes Wierzbowska mówiła także o akcji „Dziękujemy, że #zostaliściewdomu i oglądacie legalne VoD”, kontynuacji kampanii „Follow the money” oraz udziale Sygnału w konsultacjach społecznych. Łukasz Sternowski, Członek Zarządu, omówił kwestię realizacji policyjnych w 2020 r. i najważniejszych wyroków sądowych, jakie zapadły odnośnie sharingu i nielegalnego rozpowszechniania nadań telewizyjnych. Sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2020 przedstawił skarbnik Jakub Kupniewski.

Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Sygnał za rok 2020, a także udzieliło absolutorium Zarządowi za miniony rok.