Aktualności

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sygnał

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Sygnał odbędzie się 20 marca 2024 roku. Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. Wybór komisji skrutacyjnej;
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Sygnał za rok 2023;
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia Sygnał za rok 2023;
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023;
6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Sygnał za rok 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Sygnał za rok 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za lata 2023;
12. Wybory Prezesa Zarządu na lata 2024-2027;
13. Wybory Członków Zarządu 2024-2027;
14. Wybory Członków Komisji Rewizyjnej na lata 2024-2027;
15. Wybory Członków Sądu Koleżeńskiego na lata 2024-2027;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia pod adresem mailowym biuro@sygnal.org.pl