Działalność edukacyjna

Follow the money

Strategia „follow the money”, która zakłada realizację działań mających na celu odcinanie od źródeł finansowania serwisów dystrybuujących treści bez zgody właścicieli praw, jest obecnie wskazywana jako najskuteczniejsze narzędzie w walce z piractwem treści audiowizualnych.

Szereg krajów europejskich wprowadza rozwiązania realizujące ten cel, w Polsce takie akcje opierają się nadal głównie na dobrych praktykach stworzonych przez rynek audiowizualny w porozumieniu z reklamodawcami i pośrednikami finansowymi. Polska to jeden z pierwszych krajów, w których zostały wypracowane mechanizmy mające na celu lokowanie reklam wyłącznie w serwisach działających legalnie. Działania Stowarzyszenia Sygnał i związku IAB Polska są prezentowane jako wzorcowe w skali Europy.

W ramach strategii „follow the money” Sygnał prowadzi regularny monitoring nielegalnych serwisów, tworzy mechanizmy i narzędzia, które pomagają w świadomym lokowaniu budżetów reklamowych na portalach działających zgodnie z prawem, bierze udział lub inicjuje spotkania poświęcone wdrażaniu tej koncepcji.

Kompleksowe wdrożenie założeń „follow the money” wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku reklamowego oraz stałego monitoringu zjawiska, co pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę przepływów finansowych do serwisów działających bez poszanowania prawa.

Reklamuj świadomie

Przychody uzyskiwane z zamieszczania reklam w internecie są jednym z najważniejszych źródeł finansowania serwisów naruszających prawa do nadań i utworów audiowizualnych. Dlatego w uzupełnieniu akcji „Reklamuj świadomie. Inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy” IAB Polska Stowarzyszenie Sygnał postanowiło przeprowadzić kampanię skierowaną przede wszystkim do reklamodawców, domów mediowych i innych podmiotów działających na rynku reklamy internetowej.

Wskazując na sposób działania portali nielegalnie pozyskujących treści, Sygnał przekonuje do wspierania wyłącznie legalnego rynku i przekierowywania budżetów reklamowych do portali szanujących prawo. Decyzje reklamodawców i domów mediowych o nieumieszczaniu reklam w serwisach nielegalnie dystrybuujących treści mają kluczowe znaczenie, gdyż bezpośrednio wpływają na odcięcie tych serwisów od źródeł finansowania.

Coraz więcej marketerów precyzuje zasady reklamowania marek w internecie, określając kontekst w którym marka może się pokazywać. Wykluczanie serwisów pirackich z media planów jest jednym z podstawowych działań mających na celu zapewnienie reklamodawcy bezpieczeństwa marki.

Tabela Zgłaszanych Naruszeń

Reklamodawcy i domy mediowe często nie mają możliwości ocenienia, czy działalność danego portalu jest zgodna z prawem. Tym bardziej, że serwisy naruszające prawo własności intelektualnej tworzą pozory legalności, pobierając opłaty abonamentowe czy umieszczając reklamy.

Stowarzyszenie Sygnał dysponuje informacjami na temat serwisów internetowych, które prezentują treści wideo bez zgody właścicieli praw, prowadzi regularny monitoring reklam emitowanych na tych portalach. Zapewnia także bezpłatne wsparcie merytoryczne oraz narzędzia, które pomagają reklamodawcom dokonywać świadomych wyborów przy lokowaniu budżetów reklamowych.

Takim narzędziem jest Tabela Zgłaszanych Naruszeń dokonywanych przez serwisy, które dystrybuują treści bez poszanowania prawa.

Jeżeli masz wątpliwości, czy portal, na którym umieszczasz reklamy, działa zgodnie z prawem, skontaktuj się z nami:   kampania@sygnal.org.pl

Inicjatywy UE

Komisja Europejska uznaje działania realizowane w zakresie „follow the money” za jeden z najskuteczniejszych sposobów walki z nielegalnym wykorzystywaniem treści w celach komercyjnych. Opracowane przez Komisję liczne dokumenty mają służyć systemowemu wdrożeniu narzędzi, które ograniczą nielegalne wykorzystywanie treści w internecie.

1 lipca 2014 roku KE przyjęła komunikat „Plan działania dotyczący naruszeń praw własności intelektualnej w UE”. Przewiduje on m.in.:

  • prowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami, np. agencjami reklam internetowych i dostawcami usług płatniczych, w celu zmniejszenia zysków z naruszania w internecie praw własności intelektualnej mającego szkodliwy wpływ na handel;
  • poprawę współpracy między państwami członkowskimi i ułatwianie wymiany najlepszych praktyk;
  • zapewnienie kompleksowego programu szkoleń dla organów państw członkowskich w celu podjęcia w całej UE szybszych działań zapobiegających naruszeniom praw własności intelektualnej mającym szkodliwy wpływ na handel i zidentyfikowanie przeszkód dla współpracy transgranicznej.

Koncepcja „follow the money” przywoływana jest także w szeregu dokumentach Komisji Europejskiej dotyczących jednolitego rynku cyfrowego. Także w raporcie „Copyright enforcement online: policies and mechanisms” opublikowanym 14 stycznia 2016 roku przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (EOA) działające przy Radzie Europy model „follow the money” jest wskazany jako najskuteczniejszy sposób walki z komercyjną nielegalną dystrybucją treści online. Dokument podkreśla specyfikę modelu, który nie polega na bezpośrednim zwalczaniu przejawów piractwa, ale na blokowaniu możliwości zarabiania na pirackich treściach w oparciu o współpracę z rynkiem reklamowym oraz pośrednikami płatności, m.in. Visą, MasterCardem, PayPal. Trwają programy pilotażowe tego programu m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech.