Documents and publications

Opinions and statements

Association prepares opinions and positions addressing the key issues of respect for intellectual property in the audiovisual sector, makes comments with regard to proposals for amendments to regulations.

Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie założeń projektu ustawy o zmiennie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE / Position of the Sygnał Association on the Assumptions of the Draft Act Amending the Act on the Provision of Electronic Services and Certain Other Acts Implementing Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services and Amending Directive 2000/31/EC
19th January 2024
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej "Combating online piracy of live content" / Contribution to the initiative "Combating online piracy of live content" (for The European Commission)
9th February 2023
Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
22nd February 2022
Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej na temat art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym / Targeted consultation addressed to the participants to the stakeholder dialogue on Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market
10th September 2020
Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dokumentu typu Roadmap dot. ochrony praw własności intelektualnej / Roadmap: Intellectual property action plan (for The European Commission)
18th August 2020
Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
22nd May 2020
Konsultacje Komisji Europejskiej dot. Piracy Watch-List / Contribution to the Public consultation on Counterfeit and Piracy Watch-List (for The European Commission)
19th April 2018
Stanowisko w związku z publikacją przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. „w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie”
16th April 2018
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2017 roku „Zwalczanie nielegalnych treści w Internecie. W kierunku większej odpowiedzialności platform internetowych” COM (2017) 555 final
27th November 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"
14th July 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w związku z prowadzonymi konsultacjami Rady do spraw Cyfryzacji dotyczącymi kwestii sieciowych "Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich"
9th June 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
17th May 2017
Stowarzyszenia Sygnał w sprawie konsultacji projektu traktatu o ochronie organizacji nadawczych przygotowywanego przez Światową Organizację Praw Własności Intelektualnej (WIPO)
21st April 2017
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie projektu Ustawy z dnia 28 grudnia 2016 roku o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej
20th Januar 2017
Stanowisko w sprawie projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych
1st July 2016
Stanowisko przedstawione w ramach konsultacji dyrektywy 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
8 March 2016
Stanowisko Stowarzyszenia Sygnał w sprawie Rozporządzenia KE, które ma na celu umożliwienie obywatelom UE transgranicznego dostępu do wykupionych internetowych treści (COM (2015) 627)
15th Januar 2016
Stanowisko dotyczące Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, ogłoszonej przez Komisję Europejską w Komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów [SWD(2015)100].
29th May 2015
Stanowisko wobec Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowanego Handel, wzrost gospodarczy i własność intelektualna – strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w państwach trzecich (SWD (2014) 204).
19th August 2014
Stanowisko wobec tez i propozycji zawartych w Komunikacie Komisji Europejskiej „Film europejski w dobie cyfrowej. Łączenie różnorodności kulturowej z konkurencyjnością (COM (2014) 272).
18th Juny 2014
Stanowisko przedstawione w procesie Konsultacji Prawa Autorskiego UE (Public Consultation on the Review of the EU Copyrights rules).
21st Februar 2014
Stanowisko w sprawie zjawiska kradzieży własności intelektualnej na rynku telewizyjnym i filmowym.
9th December 2013
Stanowisko w sprawie wdrożenia dyrektyw o dziełach osieroconych.
4th July 2013
Stanowisko wobec dokumentu ZIELONA KSIĘGA. Przygotowanie do nadejścia zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost gospodarczy, twórczość i wartość wydanego przez Komisję Europejską 24.04.2013 r. w Brukseli.
21st June 2013
Stanowisko wobec raportu „Tajni Kulturalni”.
16th April 2013
Oświadczenie w sprawie portalu Chomikuj.pl.
20th March 2013
Oświadczenie wobec planowanych zmian dotyczących Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
5th March 2013
Stanowisko w sprawie ochrony praw własności intelektualnej na rynku płatnych telewizji w 2012 roku.
13rd Februar 2013
Stanowisko w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym.
4th Februar 2013